ZAKON o povoljnijem penzionisanju boraca FBiH (Član 1. do Član 6.)

Evropska medicinska agencija primila zahtjev za odobrenje vakcine “AstraZenece”
16/01/2021
Elon Mask: Ostvario čudo!
16/01/2021

ZAKON O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU  BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA I. OPĆE ODREDBEČlan 1.Ovim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje (u daljnjem tekstu: povoljnije penzionisanje) bivših pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB), osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.(1) Pojmovi i kategorije korisnika prava, prema ovom zakonu, primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu penziju, odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno prestanka državne službe u bivšem Federalnom ministarstvu odbrane. (2) Pojmovi i kategorije korisnika prava, prema ovom zakonu, primjenjivat će se kako je to regulirano propisima o policiji Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice Herceg-Bosne za pripadnike koji su bili u policiji za vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći činove u skladu sa Uredbom o činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti (“Službeni list RBiH”, broj 18/93) i Uredbom o činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti (“Službeni list RBiH”, br. 21/95 i 47/95) i Uredbom o zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i uvjetima za stjecanje zvanja u policiji (“Narodni list HZHB”, broj 6/93).II. KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA POVOLJNU PENZIJU(1) Korisnici prava na penziju prema Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/11 i 37/12) zadržavaju pravo na penziju i nastavlja im se isplata penzije do isteka roka iz člana 11. ovog zakona. Korisnicima penzija iz stava (1) ovog člana ponovno će se preračunati penzija na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom mogu ostvariti: 1. pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine vršili<br /> dužnost i obavljali poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB); 2. pripadnici bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima je prestala služba u toku 2001. godine, te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža od čega tri godine muškarci, odnosno dvije godine žene efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju; 3. pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) (u daljnjem tekstu: OSRBiH) kojima je priznato učestvovanje u odbrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OSRBiH, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje, prema ovom zakonu, bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija iz ove tačke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je licu priznat u<br /> učestvovanju u odbrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove tačke ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog<br /> staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je licu priznat u učestvovanju u odbrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju;4. ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60% ili više koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo na osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju; 5. vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: OSBiH) koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. godine bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane, a na dan 01.01.2010. godine bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba u skladu sa članom 101. stav (1) tačka c) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12).IV. OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA PENZIJAČlan 5.Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika prava iz ovog zakona je zajamčena penzija isplaćena u decembru 2011. godine u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) (u daljnjem tekstu: Zakon o PIO), koja iznosi 414,30 KM.(1) Penzija se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice iz člana 5. ovog zakona sa pripadajućim koeficijentom iz stava (2) (za pripadnike vojske) ili stava (3) (za pripadnike policije) ili stava (4) (za državne službenike, namještenike i civilna lica). (2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, na osnovu ličnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a šta je za njega povoljnije u momentu prvog Pripadajući koeficijent za pripadnike policije, na osnovu ličnog čina, odnosno formacijskog mjesta u momentu ostvarivanja prava na penziju.Mlađi samostalni referent 1,1Sa mostalni referent1,2Viši samostalni referent1,3 Stručni saradnik Šef grupe, načelnik centra za OiOViši stručni saradnik Stručni savjetnik, inspektor Šef odsjeka, zamjenik šefa ureda Šef ureda Zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik pravobranioca Savjetnik, načelnik odjela za odbranu Pomoćnik ministra, šef kabineta, pravobranilac Načelnik uprave za odbranu, načelnik odjeljenja u inspekciji Zamjenik ministrab) civilna lica na službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine koji su ostvarili pravo na penziju.Službena zvanjaPripadajući koeficijentNK radnikZanatlije1,0Lica sa VSS/doktori, inžinjeri (5) Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz člana 5. stav (3) (prva grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/05, 61/06 i 9/10) na iznos penzije obračunat prema ovom zakonu dodaje se koeficijent +1. (6) Državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva odbrane koji su u Federalno ministarstvo odbrane prešli iz OS RBiH, kao i civilna lica na službi u Vojsci FBiH za obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske FBiH ako posjeduju lični čin. (7) Penzija iz stava (1) ovog člana se umanjuje za svaku punu godinu nedostajućeg penzijskog staža do punog penzijskog staža (40 godina) za 2%, a najviše do 30%, s tim što iznos penzije nakon umanjenja ne može biti manji od iznosa najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o PIO.

Comments are closed.

  • Laju89