Usvojeno pravo na naknadu za personalnu asistenciju za sarajevske ratne vojne invalide I grupe sa 1. i 2. stepenom tuđe njege

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i grad Živinice grade spomen obilježje šehidima i poginulim borcima jedinice “Živiničke ose”
03/03/2021
Edhem Godinjak i drugi oslobođeni optužnice za ratne zločine u Trnovu
04/03/2021

Na 33. radnoj sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 03.03.2021. godine po skraćenom postupku je usvojen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20- Ispravka):

u članu 53. dodaje se novi stav 2. koji glasi: “Pravo na mjesečna novčana primanja iz člana 52. ovog zakona ratni vojni invalidi 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju do dana ostvarivanja prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju.”

Član 2. Član 64g.mijenja se i glasi:

“ Član 64g. Ratni vojni invalidi – paraplegičari i ratni vojni invalidi 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju pravo na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju u cilju njihovog uključivanja u normalne životne aktivnosti i vraćanje narušenog dostojanstva. Lica iz stava 1. ovog člana pravo na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju ostvaruju pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali najmanje 10 godina neprekidno do dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava 1. ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini, a ovaj iznos nakon pribavljanja podatka o visini prosječne neto plaće u prethodnoj godini za svaku budžetsku godinu utvrđuje ministar za boračka pitanja svojom odlukom. Za ratne vojne invalide I grupe sa I stepenom tuđe njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 40% od osnovice iz stava 3. ovog člana, zaokružen na cijeli broj. Za ratne vojne invalide I grupe sa II stepenom tuđe njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 28% od osnovice iz stava 3. ovog člana, zaokružen na cijeli broj.”

Zakonom je uvedeno novo pravo na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100 posto I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe.

Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog primanja je prosječna neto plata ostvarena u KS-u u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za ratne vojne invalide I grupe sa I stepenom tuđe njege, mjesečna primanja su 461,20 KM, a za ratne vojne invalide I grupe sa II stepenom tuđe njege 322,84 KM.  Kao asistenti će biti angažovane nezaposlene osobe s evidencije Službe za zapošljavanje i to uglavnom djeca RVI.

Kako je istakao ministar za boračka pitanja KS-a Omer Osmanović, pravo na mjesečna primanja za personalnu asistenciju RVI ostvaruju pod uslovom da su imali najmanje 10 godina neprekidnog boravišta u KS-u do dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

„Propisano je da će Ministarstvo svake budžetske godine podržavati projekte personalne asistencije, te da će kao asistenti biti angažovane nezaposlene osobe s evidencije nadležne službe za zapošljavanje sa naglaskom da to prvenstveno budu djeca RVI. Izmjene su donesene zato što su u toku same realizacije projekta nastali problemi, te je došlo do opravdanog nezadovoljstva osoba koje su također u potrebi za personalnom asistencijom, a nisu je mogle ostvariti, što zbog nedostatka zainteresiranih kadrova za ovaj posao, što zbog visine sredstava koja su odobrena za realizaciju ovog projekta koja su očigledno nedostatna da pokriju sve potrebe,“ naveo je ministar Osmanović.

U obrazloženju za donošenje navednih izmjena Zakona o boraca-branitelja Bosne i Hercegovine Kantona Sarajevo je navedeno:

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE Dana 05.06.2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/20). Ovim zakonom uvedeno je i novo pravo na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica. Propisano je da će ministarstvo svake budžetske godine podržavati projekte personalne asistencije, te da će kao personalni asistenti biti angažovana nezaposlena lica sa evidencije nadležne službe za zapošljavanje sa naglaskom da to prvenstveno budu djeca RVI. U toku same realizacije projekta nastali su problemi u smislu nemogućnosti njegove realizacije na predloženi način, te je došlo do opravdanog nezadovoljstva lica koji su također u potrebi za personalnom asistencijom, a nisu mogli ostvariti istu, što zbog nedostatka zainteresiranih kadrova za ovaj posao, što zbog visine sredstava koja su odobrena za realizaciju ovog projekta koja su očigledno nedostatna da pokriju sve potrebe.

Predsjedništvo udruženja RVI paraplegičara je na osnovu naloga Skupštine udruženja, na održanom sastanku prema premijeru Vlade Kantona Sarajevo i ministru za boračka pitanja izrazilo usmenu inicijativu da se ovo pravo reguliše na način da svi korisnici budu jednakopravni u njegovom korištenju, odnosno da se isplaćuje određena naknada za personalnu asistenciju u vidu stalnih mjesečnih davanja i da se zakon izmjeni u tom pravcu. Osnovni razlog donošenja prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine je usklađivanje prava na personalnu asistenciju sa stvarnim potrebama RVI 100% I grupe koji ostvaruju pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica I i II stepena po članu 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10 190/17). Predložene izmjene predviđaju mjesečna novčana davanja za ove potrebe i to u visini 40% od prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini za RVI I grupe prvog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica i 28% od navedene osnovice za RVI I grupe drugog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica. Analogno postocima kako su utvrđeni iznosi sa njegu i pomoć od drugog liea po stepenima, utvrđeni su i postotci osnovice po ovom zakonu. Ministar za boračka pitanja će svake godine svojom odlukom utvrđivati visinu tog iznosa, nakon objave podatka o visini prosječne plaće. U članu 158. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 – Drugi Novi Prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) propisano je da kada nije u pitanju složen i obiman zakon podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacrta da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku. Ovaj zakon je u skraćenoj proceduri u prijedlogu jer nije u pitanju složen i obiman zakon.

III – USKLAĐENOST SA LEGISLATIVOM EVROPSKE UNIJE Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo izjasnilo se da je tekst Prijedloga ovog zakona propis kojim se ne povrijeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

IV – OBJAŠNJENJE PRAVNIH RJEŠENJA SADRŽANIH U ZAKONU

Članom 1. dodaje se novi stav 2. člana 53. ovog zakona, jer obzirom da se sada mjesečna novčana davanja obezbjeđuju za RVI 100% I grupe putem personalne asistencije, ta kategorija će ostvarivati pravo na mjesečna novčana primanja koja se odnose i na dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i nosioce partizanske spomenice 1941. samo do stupanja na snagu ovog zakona i ostvarivanja novog prava.

U članu 2. mijenja se član 64g. i propisuje način ostvarivanja mjesečne novčane naknade za personalnu asistenciju za RVI 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica. Visina mjesečne naknade je 40% i 28% od prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini, a u zavisnosti od stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica propisanog Federalnim zakonom.

U članu 3. je izvršeno nomo-tehničko usklađivanje. U članu 4.određuje se vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

V – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za RVI I grupe dodatak za tuđu njegu i pomoć drugog lica prema procentu od osnovice po federalnom zakonu razvrstan je na: I stepen 100% II stepen 70%. Osnovica za obračunavanje iznosa mjesečnih novčanih primanja za personalnu asistenciju je prosječna plata u KS za prethodnu godinu (za 2019. – 1.153 KM) i spram toga utvrđuju se slijedeći iznosi: – 40% od osnovice iznosi 461,20 KM; – 28% od osnovice iznosi 322,84 KM. Invalida I grupe 100% kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je 140, od čega: I stepen tuđe njege 108; II stepen tuđe njege 32.

Podaci su preuzeti iz obračuna resornog federalnog ministarstva za mjesec august 2020. godine. Potrebna sredstva:

I stepen =108 х 461,20 х 12 = 597.715,20 KM

II stepen =32 х 322,84 х 12 = 123.970,56 KM Ukupno= 721.685,76 KM

Do sada su ovi korisnici imali primanja 140 х 100 х 12= 168.000 KM (mjesečna novčana primanja po članu 52. zakona) + 60.000 KM (personalna asistencija) = 228.000 KM, tako da ovaj iznos nema utjecaja na ostale aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Obzirom daje u toku izrada Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstvo za boračka pitanja je predvidjelo da u okviru predviđenog limita, umanjenjem navedenih te drugih izdataka za cca 493.685,76 KM, osigura sva potrebna sredstva tako da su kompletna potrebna sredstva osigurana u okviru planiranih sredstava na poziciji 1301 Ministarstva za boračka pitanja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Obzirom na navedeno za realizaciju ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

Comments are closed.

  • Laju89