Srednjebosanski branitelji dobili Zakon i Pravilnik o egzistencijalnoj nakanadi u julu 2020 godine

Srednjebosanski kanton(SBK) nema Ministarstvo za boračka pitanja?
08/03/2021
Objavljen poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala sarajevskim borcima
08/03/2021

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca i supruga umrlih demobiliziranih branilaca na novčanu egzistencijalnu naknadu. Objavljen je u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, broj 9/20 od 20. jula 2020.

Brigu o boračko – braniteljskoj populaciji Srednjebosanskog kantona(SBK) vodi Kantonalna uprava za branioce Srednjebosanskog kantona(SBK).

Na sljedećem linku možete pogledati PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU

A u nastavkju donosimo kompletan Zakon egzistencijalnoj boračkoj naknadi:

Z A K O N O NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

               Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca i supruga umrlih demobiliziranih branilaca na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Član 2.
(Pojam demobilizirani branilac)

               Demobiliziranim braniocem, u smislu ovoga zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskoga vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage) koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu 18. septembra 1991. do 22. aprila 1996. godine najmanje godinu dana.

DIO DRUGI – PRAVO NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU

Član 3.
(Pojam novčana egzistencijalna naknada)

               Novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada na koju, pod uvjetima, na način i u visini propisanim ovim zakonom, ima pravo demobilizirani branilac i supruga/suprug umrlog demobiliziranog branioca koja je mlađa od 57 godina života.

Član 4.
(Uvjeti za ostvarivanje prava
demobiliziranog branioca)

               (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac koji tu naknadu ne može ostvariti prema federalnom Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 54/19).
               (2) Lice iz stava (1) ovoga člana pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti ako ispunjava sljedeće uvjete:
               a) da je navršilo 55 godina a nema navršenih 57 godina života;
               b) da ima prebivalište na području Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno prije podnošenja zahtjeva;
               c) da je prijavljeno kao nezaposleno lice u nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva;
               d) da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) za decembar prethodne godine.
               (3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i demobilizirani branilac koji ima prebivalište izvan Kantona u općinama Kneževo, Šipovo, Jezero, Mrkonjić Grad i Kotor Varoš, pod uvjetima iz stava (2) ovoga člana.

Član 5.
(Uvjeti za ostvarivanje prava supruge/supruga
umrlog demobiliziranog branioca)

               (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga/suprug umrlog demobiliziranog branioca koja je mlađa od 57 godina života, ako ispunjava sljedeće uvjete:
               a) da ima prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno prije podnošenja zahtjeva;
               b) da je prijavljena kao nezaposleno lice u nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva;
               c) da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za decembar prethodne godine.
               (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga/suprug umrlog demobiliziranog branioca koja je mlađa od 57 godina života ako ima prebivalište izvan Kantona u općinama Kneževo, Šipovo, Jezero, Mrkonjić Grad i Kotor Varoš, pod uvjetima iz stava (1) ovoga člana.

Član 6.
(Utvrđivanje visine
novčane egzistencijalne naknade)

(1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruje demobilizirani branilac za period pripadnosti Oružanim snagama u vremenu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 1995. godine, ako je u tom periodu bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
               (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruje supruga/suprug umrlog demobiliziranog branioca ako je umrli suprug/supruga bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u vremenu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 1995. godine.
               (3) Lica iz stavova (1) i (2) ovoga člana ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 5,00 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
               (4) Iznos novčane egzistencijalne naknade iz stava (3) ovoga člana usklađuje se s rastom prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji, iz prethodne godine.

DIO TREĆI – NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU

Član 7.
(Nadležnost za prvostepeno rješavanje)

               (1) O pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, u prvom stepenu rješava nadležna općinska služba za branioce (u daljnjem tekstu: prvostepeni organ).
               (2) O zahtjevu na novčanu egzistencijalnu naknadu lica koje ima prebivalište u općinama Kneževo ili Kotor Varoš, u prvom stepenu rješava nadležna općinska služba Općine Travnik.
               (3) O zahtjevu na novčanu egzistencijalnu naknadu lica koje ima prebivalište u općinama Šipovo, Jezero ili Mrkonjić Grad, u prvom stepenu rješava nadležna općinska služba Općine Jajce.

Član 8.
(Priznavanje prava)

Licu koje ispunjava uvjete za priznavanje prava, novčana egzistencijalna naknada pripada od prvoga dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Član 9.
(Revizija prvostepenih rješenja)

               (1) Prvostepeno rješenje podliježe reviziji.
               (2) Reviziju obavlja kantonalni organ uprave nadležan za branioce.
               (3) Revizija odgađa izvršenje rješenja.
               (4) U postupku revizije kantonalni organ uprave nadležan za branioce može dati saglasnost na prvostepeno rješenje, ili ga poništiti, ili ukinuti ili samo drugačije riješiti upravnu stvar.

Član 10.

(Odlučivanje o žalbi)

               (1) Protiv prvostepenog rješenja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu dopuštena je žalba.
               (2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
               (3) O žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rješenja odlučuje kantonalni organ uprave nadležan za branioce.
               (4) Protiv rješenja donesenog u povodu žalbe može se pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu.

DIO ČETVRTI – PRESTANAK PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU

Član 11.
(Prestanak prava
na novčanu egzistencijalnu naknadu)

               Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
               a) kada demobilizirani branilac, odnosno supruga/suprug umrlog demobiliziranog branioca ostvari mjesečne prihode u iznosu jednakom ili većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za decembar prethodne godine, i to:
               1) zasnivanjem radnog odnosa,
               2) ostvarivanjem prava na penziju,
               3) prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom,
               4) ostvarivanjem prava na bilo koju mjesečnu novčanu naknadu prema državnim, federalnim, kantonalnim ili općinskim propisima,
               5) ostvarivanjem prihoda na osnovu izdavanja u zakup nekretnina,
               6) ostvarivanjem bilo kojih drugih prihoda;
               b) smrću korisnika prava;
               c) kada korisnik prava napuni 57 godina života.

Član 12.
(Obaveza prijave nastale promjene)

               (1) Korisnik prava dužan je, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utječe na prestanak prava.

(2) Prvostepeni organ će po službenoj dužnosti, na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

Član 13.
(Neprenosivost prava)

               Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.

DIO PETI – OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Član 14.
(Osiguranje, obračun i isplata
novčanih sredstava)

               (1) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu osiguravaju se u Budžetu Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Budžet Kantona).
               (2) Prvostepeni organ obračunava pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu i čuva kompletnu evidenciju o korisnicima koji ostvaruju pravo prema ovom zakonu.
               (3) Kantonalni organ uprave nadležan za branioce mjesečno isplaćuje novčane egzistencijalne naknade na račune korisnika u poslovnim bankama.

Član 15.
(Nadzor nad provođenjem ovoga zakona)

Upravni i finansijski nadzor nad provođenjem ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona obavlja kantonalni organ uprave nadležan za branioce.

Član 16.
(Povrat sredstava)

               (1) Lice kojem je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos, odnosno doznačiti ga na račun Budžeta Kantona.
               (2) Za nepravilne isplate nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknadit će organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačiti na račun Budžeta Kantona.

DIO ŠESTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Propisi)

               (1) Kantonalni organ uprave nadležan za branioce donijet će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, posebni pravilnik o načinu, uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava iz člana 6. ovoga zakona.
               (2) Na pravilnik iz stava (1) ovoga člana saglasnost daje Vlada Srednjobosanskog kantona.

Član18.
(Primjena odredbi)

U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovoga zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 19.
(Stupanje na snagu i primjena Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se od 1. jula 2020. godine.

Broj: 01-02-437/20PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
14. jula 2020.
TravnikJosip Kvasina, s. r.

Objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, broj 9/20 od 20. jula 2020.

Comments are closed.

  • Laju89