Ministar Osmanović podsjeća na prava koja sarajevski branitelji ostvaruju i po osnovu drugih Zakona i propisa

Bohatjuk sretno do zlatne medalje, protivnica na trčanju pala i slomila ruku
16/01/2021
UB-MDRKS: Vratite čast maloljetnom dobrovoljcu, borcu, branitelju…
20/01/2021

Ministar Osmanović podsjeća na prava koja branitelji u KS, osim po Zakonu o dopunskim pravima boraca, ostvaruju i po osnovu drugih propisa.

“Neovisno od dopunskih prava propisanih Zakonom o dopunskim pravima boraca branitelja BiH, pripadnici boračke populacije Kantona Sarajevo (KS) ostvaruje i čitav niz drugih prava koji su propisani drugim propisima”, ističe ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, s namjerom da i na njih podsjeti populaciju koju predstavlja, a kojoj i sam pripada.

On je ponovio da mu je cilj da na početku svog mandata sve pripadnike ove populacije na jednom mjestu informiše o svim njihovim pravima, jer se stiče utisak da ova prava nisu svi jednako koristili, a razlog tome je prije svega neiformiranost.

Kada je riječ o tim pravima, ministar Osmanović prvo podsjećaju na “Pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine (OS RBiH)”. Demobilizirani branitelj koji je u radnom odnosu može ostvariti pravo na uvećanje godišnjeg odmora po osnovu svog učešća u OS RBiH.

Uvećanje godišnjeg odmora za ova lica određuje se na način da za učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 12 do 18 mjeseci on dobija jedan dodatni dan godišnjeg odmora, za učešće od 18 do 30 mjeseci dva dana, te za učešće više od 30 mjeseci ostvaruje pravo na tri dodatna dana.

“Sljedeće pravo je ‘Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje’, koje demobilizirani branitelj ostvaruje na osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju”, navodi ministar.

Pojašnjava ga riječima prema kojima se ovo pravo priznaje licima koja su uzela učešće u pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine, odnosno koja su uzela učešće u odbrani BiH kao pripadnici OS RBiH.

“Njima se u penzijski staž, kao staž u dvostrukom trajanju, računa vrijeme koje su proveli u odbrani u period od 18. septembra 1991. godine do 23. decembra 1995. godine, u skladu sa propisima o kriterijima, načinu i postupku priznavanja i izdavanja uvjerenja na osnovu kojih se ovo vrijeme priznaje u penzijski staž, kao poseban staž”, obrazlaže ministar Osmanović.

Dalje obavještava kako svi pripadnici boračke populacije ostvaruju pravo i na “Besplatnu pravnu pomoć”.

“Nezaposleni demobilizirani branitelj može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć po propisima kantona koji regulišu ovu oblast, u općinama i gradovima kod nadležnih službi, prilikom ostvarivanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite”, pojašnjava ministar.

Dodaje i kako ova populacija našeg stanovništva ostvaruje pravo i na “Prednost prilikom ostvarivanja prava na zdravstvene usluge, prednost u obavljanju administrativnih poslova u općinama na području KS”.

“U svakoj zdravstvenoj ustanovi u KS jasno je istaknuto da prednost za pružanje zdravstvenih usluga imaju određene boračke kategorije, a također i u svim općinama u KS istaknuto je da ova populacija ima prednost prilikom pružanja usluga na šalterima općina”, precizira ministar.

Ističe i kako bivši pripadnici OS RBiH iz KS imaju pravo i na “Oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina”.

“Porez na promet nekretnina ne plaća se kada je kupac član porodice šehida i poginulog branitelja, ratni vojni invalid i branitelj koji je u OS R BiH proveo najmanje 24 mjeseca za vrijeme agresije na BiH, a svoje stambeno pitanje rješava prvi put kupovinom stana ili kuće sa okućnicom površine do 200 m², odnosno kupovinom zemljišta do 300m² za izgradnju kuće”, citira propis ministar Osmanović.

Posljednje pravo na koje on podsjeća pripadnike boračke populacije je pravo na “Oslobađanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi”.

Obrazlažući ovo pravo ističe kako su plaćanja sudskih i administrativnih taksi, po aktuelnim propisima koji regulišu ovu oblast, oslobođene porodice šehida i poginulog, umrlog i nestalog branitelja i ratni vojni invalidi.

Comments are closed.

  • Laju89