JOB „Unija Veterana“ BiH: Borački dodatak za svakog pripadnika Armije RBiH i MuP-a u iznosu od 2,00 KM po provedenom mjesecu!

Sarajevski maloljetni borci – Hiking Club MDR: Osvojili smo Vrh Vito!
09/12/2023
JOB „Unija Veterana“ BiH: Pokrenut ćemo Inicijativu za boračke zdravstvene knjižica za lakši pristup zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini
16/12/2023

Jedinstvena organizacija boraca “Unija Veterana” Bosne i Hercegovine održala je redovnu Izvještajnu skupštinu dana 16.12.2023. godine u Sarajevu.

Tom prilikom usvojeni su zapisnici, izvještaji i Program rada za 2023/2024 godinu.

Upravni odbor JOB „Unije Veterana“ Bosne i Hercegovine će u kalendarskoj 2023/2024 će usmjeriti aktivnosti na aktuelna pitanja koja su od zajedničkog intersa za boračku populaciju u općinama, Kantonima, Brčko distriktu, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine.

Zaključci koji su usvojeni na sastnaku u Vogošći i Zenici su potvrđeni na Redovnoj-izvještajnoj skupštini u Sarajevu.

Pored smjernica koje su definisane Programom rada i usvojenih zaključaka na prethodnim Skupštinama i sastancima Upravnog odbora važno je izdvojiti pojedine radnje i aktivnosti koje će JOB „Unija Veterana“ Bosne i Hercegovine poduzimati u naredenom periodu:

  • Izmjena Zakona o pravima demobilisanih boraca u dijelu usvajanja potrebnih zakonskih preduslova za definisanje BORAČKOG DODATKA za svakog pripadnika Armije RBiH i MuP-a u iznosu od 2,00 KM po provedenom mjesecu u periodu 1992-1995,
  • Donijeti odluku o utvrđivanju „Dana Veterana“ na nivou Bosne i Hercegovine,
  • Pokrenuti Inicijativu za izradu jedinstvenih jednoobraznih zdravstvenih knjižica za lakši pristup demobilisanih boraca zdravstvenom sistemu,
  • Kontinuirano obraćanje i komunikacija sa zakonodavnom i izvršnom vlasti FBiH za rješavanje nagomilanih problema demobilisanih boraca…i ostalo definisano Programom rada i Zaključcima.

Jedna od članica JOB „Unija Veterana“ BiH je JOB BIH “Unija Veterana” Kantona Sarajevo.

 JOB BIH “Unija Veterana” Kantona Sarajevo je multinacionalna (kao što je bila i Armija RBiH), nepolitička, nestranačka i nevladina boračka organizacia, a istovremeno je i interesna organizacija boraca koja zastupa interese cjelokupne boračke organizacije i to: Veterana, Organizatora pokreta otpora, prvoboraca – dobrovoljaca, članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, Ratnih vojnih invalida, članova Patriotske lige, boraca, nosioca najvećih ratnih priznanja i drugih pripadnika Oružanih Snaga Armije Bosne i Hercegovine.

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kantona Sarajevo registrovana je  13.novembra 1992. godine pod nazivom “Unija veterana” pokreta otpora grada Sarajeva, kao nevladina boračka organizacija koja zastupa interese svih boračkih kategorija, a prije svega porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobrovoljaca organizatora pokreta otpora, veterana i drugih kategorija,  i kao takva upisana Rješenjem Višeg Suda br:  R-II-104/92 i od tada pa do danas više puta je preregistrovana shodno regulativama organizacije i reorganizacije Države i promjenama pozitivnih zakonskih propisa.

Odlukom Predsjedništva RBiH od 26. februara 1994. godine  izvršena je reorganizacija “Unije veterana” pokreta otpora grada Sarajeva u Jedinstvenu organizaciju boraca “Unije veterana” Bosne i Hercegovine i 1. (prva) Osnivačka skupština JOB-a BiH “Unije veterana” Okruga Sarajevo održana je 18. decembra 1995.godine, na kojoj su usvojena sva normativna akta tj. Statut organizacije, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Rješenjem Višeg suda u Sarajevu  br:R-II-104/92 od 08.01.1996 godine Jedinstvena organizacija boraca RBiH “Unija Veterana” upisana je u registar kao organizacija od posebnog društvenog interesa za Republiku BiH.

JOB “Unija Veterana”  trenutno broji 21.854 člana evidentiranih u osnovnoj bazi podataka sa svim ličnim i drugim podacima.

U strukturi članstva su sljedeće kategorije: veteran, veteran – prvoborac, veteran – RVI, organizatori- pokreta otpora, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice, porodice umrlih demobilisanih boraca, porodice umrlih RVI, porodice nestalih boraca, učesnici rata, supruge demobilisanih  borca, djeca demobilisanih boraca, logoraši, antifašisti – borci NOR-a i  djeca bez oba roditelja.

JOB “Unija Veterana” je organizovana na svim nivoima: od mjesnih odbora, općina, kantona, državnog nivoa BiH kao i u većini privrednih subjekata kao Sekcije JOB-a.       

Takođe, JOB “Unija Veterana” je ravnopravna članica Svjetske organizacije “Unije Veterana” World weterans Federation”, a primljena na XX Kongresu “Unije Veterana” svjetske organizacije koja je održana dana 04.12.2000. godine u Parizu, navodi se u saopćenju.

Comments are closed.

  • Laju89